กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนอนุบาลบ่อทองได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝึกฝนให้รู้จักการแสดงออก มีการเป็นผู้นำ  ผู้ตามในสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข