การอบรมและศึกษาดูงาน เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก SCG

DSC 0728 resize15 ธันวาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก SCG โดยมีวิทยากรจากมูลนิธิยุวสถิรกุล ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ และ อาจารย์วาริน รอดบำเรอ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และฟังการเสวนาแบ่งปันประสบการณ์การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่สถานศึกษา โดยท่าน ผอ.ไพรัช หนูยงค์ ครูสุเทพ นามบุตร และครูวนิดา คงมั่น ....