นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ่อทองที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ่อทองที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ทางโรงเรียนขอชื่นชม จงรักษาคุณงามความดี ความตั้งใจเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและเป็นเด็กดีพัฒนาประเทศชาติสืบไป

3