นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ่อทองที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ่อทองที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
80 คะแนนขึ้นไป ปีการศึกษา 2563 วิชาภาษาไทย  ทางโรงเรียนขอชื่นชม จงรักษาคุณงามความดี ความตั้งใจเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและเป็นเด็กดีพัฒนาประเทศชาติสืบไป

 

Slide3