เรื่อง ขอแจ้งการเปิดเรียน On site

 

ประกาศ

 

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

 

เรื่อง ขอแจ้งการเปิดเรียน On site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

 

โรงเรียนอนุบาลบ่อทองขอแจ้งการเปิดเรียนแบบ Onsite 100% โดยจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ ( มาเรียนตามปกติทุกคน )ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไปโดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัดและได้กำหนดมาตรการป้องกันดังเอกสารที่แนบ

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมาทางโรงเรียนขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้


on