ปรัชญา/สัญลักษณ์

สีประจำโรงเรียน

สีชมพู
ความมุ่งมั่น                       พยายาม
 
สีฟ้า
ความสำเร็จ
 
 
สีชมพู                        - ฟ้า หมายถึง ความมุ่งมั่นพยายามจนประสบความสำเร็จ
 


สัญลักษณ์ของโรงเรียน
logo

รูปดอกบัว     ตัว "อ"      ดอกบัว เป็นดอกไม้ที่มีความหมายมงคลและเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในด้านต่าง ๆ เป็นหลักธรรมคำสอน

                                     เช่น บัว 4 เหล่า อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว    

                                     ตัว    "อ" หมายถึงอนุบาล

ปรัชญาประจำโรงเรียน

เรียนดี  ประพฤติดี  มีระเบียบวินัย

คติธรรมประจำโรงเรียน

วิริเยนฺ   ทุกฺขม เจติ                   บุคคลย่อมล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

  ต้นราชพฤกษ์  
tree