headboss

Boss s

นางสาวศรัญญา ไพรวันรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

headboss22

นางสาวศศิธร ประทุมทอง

headboss22

Boss Pha

นางสาวทัตชญ สุวพิชน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

other1
Emoney2
images 1
fb
schoolmis

ประกาศด่วน

30 ตุลาคม 2564  ***ประกาศด่วน***
แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองผลการประชุมของผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลบ่อทองและผลประกาศกรรมการโรคติดต่อโรงเรียนอนุบาลบ่อทองยังไม่สามารถเปิดเรียนแบบ On -site (มาเรียนตามปกติ) วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 จึงให้เป็นการเรียนการสอนแบบ online และ ON-Hand ไปก่อนจนกว่าจะมีผลการประกาศใหม่ โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

250797001 1476056932768328 102927497740512383 n


 

person2

สถิติ

Asia, Bangkok
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง เลขที่ 180 ม.1 ถนนบ่อทอง - หนองเสม็ด ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เบอร์โทรศัพท์: 038-211293 เบอร์ Fax : 038-211584 E-Mail : anbs2506@gmail.com
Designed by olwebdesign.com