headboss3

boss tawith

นายทวิท  ระโหฐาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

other1
Emoney2
images 1
fb
schoolmis

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง มีชื่อเดิมว่า " โรงเรียนบ้านอมพนม " ต่อมาได้รับอนุมัติจากทางราชการให้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2542 เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอบ่อทอง โรงเรียนอนุบาลบ่อทองก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2506 ณ หมู่บ้าน " อมพนม " ( อมพนมเป็นชื่อพันธุ์ไม้เลื้อยชนิดหนึ่ง )ที่ตั้งเดิมอยู่ที่วัดอมพนมวนาราม ( วัดอมพนมล่าง ) โดยมี นายเจือ สงคราม เป็นครูใหญ่คนแรก
ปี พ.ศ.2512 หมู่บ้านอมพนมได้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็วมีประชากรเข้ามาอาศัยในพื้นที่มากขึ้นจำนวนนักเรียนจึงเพื่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาคารเรียนที่มีอยู่ไม่เพียงพอ นายเจือ สงคราม , นายภิรมย์ สิงหะ และคณะกรรมการโรงเรียน พร้อมด้วยชาวบ้าน มีมติเห็นชอบให้ย้ายโรงเรียนออก จากสถานที่เดิม เนื่องจากสถานที่เดิมนั้นคับแคบ และไม่ติดกับถนนใหญ่ โดยในปีนี้ได้ของบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก และเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2513
เดิมโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง มีเนื้อที่ 17 ไร่ 32 ตารางวา ใน ปี พ.ศ.2552 คุณตัน ภาสกรนที และคุณสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร บริจาคที่ดินให้โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง จำนวน 23 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา ปัจจุบัน
ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง มีเนื้อที่ 40 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา มีอาคารเรียน 7 หลัง อาคารประกอบ 3 หลัง เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นโรงเรียน"ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)" เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ปี 2557 และในปี 2558 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) โรงเรียนอนุบาลบ่อทองได้จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ ระดับชั้นปฐมวัย ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา 2562 นี้มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,380 คน มีข้าราชการครู 53 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 11 คน ครูต่างชาติ 8 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน ครูธุรการ 1 คน  มี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน  คือ นางสาวสายใจ  ปรีดา  โดยมี นายทวิท  ระโหฐาน เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

ที่ตั้งปัจจุบัน
เลขที่ 180 ม.1 ถนนบ่อทอง - หนองเสม็ด ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270 โทรศัพท์ (038) 211293 โทรสาร(038) 211584
g map

 

person2

สถิติ

Asia, Bangkok
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง เลขที่ 180 ม.1 ถนนบ่อทอง - หนองเสม็ด ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เบอร์โทรศัพท์: 038-211293 เบอร์ Fax : 038-211584 E-Mail : anbs2506@gmail.com
Designed by olwebdesign.com