headboss3

boss tawith

นายทวิท  ระโหฐาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

other1
Emoney2
images 1
fb
schoolmis

Up

ดาวน์โหลด

ภาคผนวกรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ่อทองปีการศึกษา 2563
แผนปฏิบัติการ 2559
เอกสารคัดกรอง
แผนปฏิบัติการ 2558
ตัวอย่างปกแผน
แบบรายงานการปรับพื้นฐานความรู้
SAR ปีการศึกษา 2561
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562
นวัตกรรม สถานศึกษาสีขาว
SAR ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 2564
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 2564
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 2564
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 2564
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 2564
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 2564
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 2564
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 2564
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 2564
 
 
Powered by Phoca Download

person2

สถิติ

Asia, Bangkok
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง เลขที่ 180 ม.1 ถนนบ่อทอง - หนองเสม็ด ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เบอร์โทรศัพท์: 038-211293 เบอร์ Fax : 038-211584 E-Mail : anbs2506@gmail.com
Designed by olwebdesign.com