headboss3

boss3

นางสาวสายใจ  ปรีดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

other1
e-money1
DataCenter
facebook

tepe

Asia, Bangkok

สถิติ

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

DSC 0937 resizeเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 

ข่าว สพฐ.

เครือข่าย E-network

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง เลขที่ 180 ถนนบ่อทอง - หนองเสม็ด ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เบอร์โทรศัพท์: 038-211293 เบอร์ Fax : 038-211584 E-Mail : anbs2506@gmail.com
Designed by olwebdesign.com