headboss3

boss tawith

นายทวิท  ระโหฐาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

headboss33

boss3

นางสาวสายใจ  ปรีดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

other1
Emoney2
images 1
fb
schoolmis

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ห้องเรียน MEP ครั้งที่ 2/ 2557

DSC 0002 resize

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 ผอ.ไพรัช หนูยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ห้องเรียน MEP ครั้งที่ 2/2557 เพื่อพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเรียนในชั้นเรียนและรับผลการเรียนของภาคเรียนที่ 1 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง


person2

สถิติ

Asia, Bangkok
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง เลขที่ 180 ม.1 ถนนบ่อทอง - หนองเสม็ด ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เบอร์โทรศัพท์: 038-211293 เบอร์ Fax : 038-211584 E-Mail : anbs2506@gmail.com
Designed by olwebdesign.com