headboss3

boss tawith

นายทวิท  ระโหฐาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

headboss33

boss3

นางสาวสายใจ  ปรีดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

other1
Emoney2
images 1
fb
schoolmis

การนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ

DSC 0003 resize

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 น. นายไพรัช หนูยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ประธานศูนย์อาเซียนประจำอำเภอบ่อทอง ได้กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ ให้กับคณะครู ได้นำปฏิบัติในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการการเรียนการสอน

person2

สถิติ

Asia, Bangkok
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง เลขที่ 180 ม.1 ถนนบ่อทอง - หนองเสม็ด ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เบอร์โทรศัพท์: 038-211293 เบอร์ Fax : 038-211584 E-Mail : anbs2506@gmail.com
Designed by olwebdesign.com