headboss3

boss tawith

นายทวิท  ระโหฐาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

other1
Emoney2
images 1
fb
schoolmis

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ่อทองที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ่อทองที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
80 คะแนนขึ้นไป ปีการศึกษา 2563 วิชาภาษาอังกฤษ  ทางโรงเรียนขอชื่นชม จงรักษาคุณงามความดี ความตั้งใจเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและเป็นเด็กดีพัฒนาประเทศชาติสืบไป

Slide2

person2

สถิติ

Asia, Bangkok
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง เลขที่ 180 ม.1 ถนนบ่อทอง - หนองเสม็ด ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เบอร์โทรศัพท์: 038-211293 เบอร์ Fax : 038-211584 E-Mail : anbs2506@gmail.com
Designed by olwebdesign.com