headboss3

boss tawith

นายทวิท  ระโหฐาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

other1
Emoney2
images 1
fb
schoolmis

การนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ

DSC 0003 resize

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 น. นายไพรัช หนูยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ประธานศูนย์อาเซียนประจำอำเภอบ่อทอง ได้กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ ให้กับคณะครู ได้นำปฏิบัติในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการการเรียนการสอน

Read more: การนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ

การประชุมสามัญครู กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง3

DSC 0048 resize

การประชุมสามัญครู กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 โดยรับเกียรติจากท่านประเวศ คำหงษ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี และท่าน ศน.สมลักษณ์ พิมพ์สกุล มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมครั้ง

Read more: การประชุมสามัญครู กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง3

โครงการวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน

DSC 0194 resize

โรงเรียนอนุบาลบ่อทองได้จัดการอบรม โครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โดยมีท่าน ศน.พิธพร ธนะสมบัติ เป็นวิทยากร

Read more: โครงการวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน

ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

DSCF3426 resize

 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 9.30 น. นายไพรัช หนูยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง กล่าวต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ 2 ท่าน คือ นางสาวสายใจ ปรีดา และนางสาวฉันทนา มงคลเจริญสุข ซึ่งเดินทางมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

Read more: ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

DSCF3280 resize

 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 น. โรงเรียนอนุบาลบ่อทองจัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยมีนายไพรัช หนูยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง เป็นประธานในพิธี

Read more: กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

person2

สถิติ

Asia, Bangkok
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง เลขที่ 180 ม.1 ถนนบ่อทอง - หนองเสม็ด ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เบอร์โทรศัพท์: 038-211293 เบอร์ Fax : 038-211584 E-Mail : anbs2506@gmail.com
Designed by olwebdesign.com